OTEC VRHU C: Gaston from Quarterworld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTEC VRHU B: Devil